Shiraito no taki

DSC_5369 Shiraito no taki, wörtlich
Shiraito no taki, wörtlich "Wasserfall der weißen Fäden".
DSC_5370 Shiraito no taki, wörtlich
Shiraito no taki, wörtlich "Wasserfall der weißen Fäden".
DSC_5373 Shiraito no taki, wörtlich
Shiraito no taki, wörtlich "Wasserfall der weißen Fäden".
DSC_5377 Shiraito no taki, wörtlich
Shiraito no taki, wörtlich "Wasserfall der weißen Fäden".
DSC_5383 Shiraito no taki, wörtlich
Shiraito no taki, wörtlich "Wasserfall der weißen Fäden".
DSC_5384 Shiraito no taki, wörtlich
Shiraito no taki, wörtlich "Wasserfall der weißen Fäden".
DSC_5386 Shiraito no taki, wörtlich
Shiraito no taki, wörtlich "Wasserfall der weißen Fäden".
DSC_5388 Shiraito no taki, wörtlich
Shiraito no taki, wörtlich "Wasserfall der weißen Fäden".