Osaka-Kyoto-Ryoanji Tempel

DSC_4064 Zugfahrt von Osaka nach Kyoto
Zugfahrt von Osaka nach Kyoto
DSC_4065 Zugfahrt von Osaka nach Kyoto
Zugfahrt von Osaka nach Kyoto
DSC_4068 Zugfahrt von Osaka nach Kyoto. Vor dem Bahnhof ein Bettler.
Zugfahrt von Osaka nach Kyoto. Vor dem Bahnhof ein Bettler.
DSC_4070 Zugfahrt von Osaka nach Kyoto. Zeitungsangebot des Kiosks.
Zugfahrt von Osaka nach Kyoto. Zeitungsangebot des Kiosks.
DSC_4072 Zugfahrt von Osaka nach Kyoto
Zugfahrt von Osaka nach Kyoto
DSC_4080 Zugfahrt von Osaka nach Kyoto.
Zugfahrt von Osaka nach Kyoto.